Board logo

标题: [德国新闻] 最近天气变化比较大,CSUCHEN 提醒大家请注意防冻保暖! 天气预报网站推荐 [打印本页]

作者: 德国的牛    时间: 2011-10-15 21:51     标题: 最近天气变化比较大,CSUCHEN 提醒大家请注意防冻保暖! 天气预报网站推荐

天气预报网站比较好的有, m) Q/ s4 [  `4 W0 t7 B7 F! {

7 H! k8 E; }2 r  Uwww.wetter.com
7 A! c5 s: q( [# u- H  A$ }& {, F' X2 U- D% Y3 u
不但有天气预报,还有卫星云图。
作者: 德国的牛    时间: 2011-10-17 14:34

你不怕冷
欢迎光临 人在德国 社区 (http://www.csuchen.de/bbs/) Powered by Discuz! 7.2