Share |
Share

TOP

TOP

TOP

回复  wawa1957316

wawa 太感谢了!发我邮箱吧:
aichenchen 发表于 2011-8-19 14:22


发邮箱行吗?
我的是一张一张的,上面有条码。复印有效吗?

TOP

回复  wawa1957316

wawa 太感谢了!发我邮箱吧:
aichenchen 发表于 2011-8-19 14:22


发邮箱行吗?
我的是一张一张的,上面有条码。复印有效吗?

TOP

wawa: 周六没在家刚看到回复,复印有效的,你发到我给你的邮箱吧,麻烦你了,谢谢!

TOP

wawa: 周六没在家刚看到回复,复印有效的,你发到我给你的邮箱吧,麻烦你了,谢谢!
aichenchen 发表于 2011-8-21 00:38   发你邮箱了。

TOP

前几天出门了,刚看到,一会去试试行不行,太感谢了!

TOP

另外,有效期到什么时间

TOP